• Αεροδρόμια
 • Ξενοδοχεία
 • Κινηματογράφοι
 • Θέατρα
 • Κτίρια γραφείων
 • Νοσοκομεία
 • Εμπορικά κέντρα
 • Εκθεσιακά κέντρα
 • Συνεδριακοί χώροι
 • Βιομηχανίες
 • Εργοστάσια
 • Νυχτερινά κέντρα
 • Καταστήματα εστίασης
 • Εργαστήρια τυποποίησης και συσκευασίας προϊόντων
 • Κατοικίες
 • Μέσα Μαζικής Μεταφοράς (Αεροπλάνα, Τρένα, κτλ.)
 • Πλοία (Επιβατικά, Κρουαζιερόπλοια, κτλ)
 • Κότερα:
  Ειδικά για τα κότερα η AEROCLEAN είναι η μοναδική εταιρία στην Ελλάδα που έχει εξειδικευτεί στον καθαρισμό των οχετών εξαγωγής καυσαερίων των κύριων και βοηθητικών μηχανών για την απομάκρυνση των επικαθίσεων της αιθάλης.
  Επιπλέον έχουμε εξειδικευτεί στη μελέτη και τοποθέτηση κεραμικών φίλτρων, με σκοπό τον καθαρισμό και την μείωση της εκπομπής ρύπων των καυσαερίων, τεχνολογίας και κατασκευής NASA.