Δεν είναι τυχαίος, ο συνεχώς αυξανόμενος αριθμός των ελληνικών επιχειρήσεων, δημοσίων οργανισμών κτλ. που δίνουν αξία στον παράγοντα της υγιεινής των χώρων και ιδιαίτερα στην εξασφάλιση του INDOOR AIR QUALITY, ακολουθώντας τους κανόνες του Προεδρικού Διατάγματος 16/1996 που έγινε σε συμμόρφωση με την Κοινοτική Οδηγία 89/654/ΕΟΚ, η οποία στην παράγραφο 6.5. ρητά αναφέρει:
«Αποθέσεις και ρύποι στις εγκαταστάσεις κλιματισμού ή μηχανικού εξαερισμού που ενδέχεται να επιφέρουν κίνδυνο για την υγεία των εργαζομένων, λόγω μόλυνσης του εισπνεόμενου αέρα, ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΟΝΤΑΙ ΑΜΕΣΑ».

Επίσης, είναι υποχρεωτική για όλους τους ιδιοκτήτες κτιρίων η συμμόρφωση με την Κοινοτική Οδηγία 2002/91/ΕΟΚ, που από τις αρχές του 2006 εφαρμόζεται και στην Ελλάδα και αφορά τον περιορισμό της ενεργειακής κατανάλωσης των κτιρίων, η οποία αναφέρει:
«Η περιβαλλοντική ποιότητα των κτιρίων, προϋποθέτει:
1. την εξασφάλιση άριστης ποιότητας του εσωτερικού αέρα, για την διασφάλιση της υγείας των εργαζομένων.
2. την ελάχιστη δυνατή κατανάλωση ενέργειας.»
Τέλος, υπάρχει και το ευρωπαϊκό σχέδιο δράσης (2004/2132-ΙΝΙ) που αφορά την εξασφάλιση της προστασίας του περιβάλλοντος και της υγείας, το οποίο ενεργοποιήθηκε ως το 2010.

Πρόσφατα το Υπουργείο Υγείας εξέδωσε εγκύκλιο με συγκεκριμένες οδηγίες που αφορούν την σωστή χρήση των Κεντρικών Κλιματιστικών Μονάδων (ΚΚΜ).

Previous Post

H υγιεινή στο εσωτερικό περιβάλλον